Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avhandlingar och rapporter publicerade i institutionens skriftserie

Publikationerna är sorterade efter utgivningsår.

2018:3

Anneli de Cabo Y Moreda
Brott eller passion? Myndighetsdiskurser om manlig sexhandel från 1930- till 2000-tal
Doktorsavhandling, 170, kr
För mer information

2018:2

Linda Mossberg
Mellan norm och praktik. Strategisk samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa.
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2018:1

Nina Tryggvason
Att säga sitt och höra till
- En internationell studie om barns delaktighet i familjen
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2017:1

Ylva Bjereld
If they only knew. Bullying victimization among children and
youth in the Nordic countries
Doktorsavhandling, 170 kr.
För mer information

2017:2

Jeanette Olsson
From exclusion to inclusion – 
Young people’s trajectories from home to street to reintegration in Kagera region, Tanzania
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2016:4

Kristina Alstam
Parents, Power, Poverty. On choice and responsibility in two parental communities
Doktorsavhandling
Avhandlingen i bokform är slutsåld. Hela avhandlingen finns att läsa/hämta via länken nedan.
För mer information

2016:3

Julia Bahner
Så när får ingen gå? En studie om sexualitet, funktionshinder ochpersonlig assistans
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2016:2

Veronica Svärd
Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences
Doktorsavhandling, 170 kr
För mernformation

2016:1

Björn Jonsson
Graffitins spänningsfält. En studie av graffitikultur och interventioner på en lokal arena
Doktorsavhandling, 170 kr.
För mer information

2015:3

Cimaraoke O. Izugbara
‘We are the real men: Masculinity, poverty, health and community development in the slums of Nairobi, Kenya
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2015:2

Heidi Aarum Hansen,
Barnevernets stemmer. En diskurs og profesjonsteoretisk orientert analyse av fenomenet barnevernfaglig komptetense.
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2015

Tobias Davidsson,
Understödets rationalitet. En genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen.
Doktorsavhandling
Avhandlingen ges ut av förlaget Égalité
För merinformation

2015:1

Jeannette Bayisenge
Changing Gender Relations? Women's Experiences of Land Rights in the case of the Land Tenure Reform Program in Rwanda
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2014:2

Susanne Liljeholm Hansson
Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt och moral
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2014:1

Christer Ahlman
Vänskap, värden, vandel: Avvikelser och återhämtningsstrategier hos Göteborgs första generation ungdomsnarkomaner
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2013:2

Manuela Sjöström
To Blend in or Stand out? - Hospital Social Workers' Jurisdictional Work in Sweden and Germany
Doktorsavhandling, 170 kr
För mer information

2013:1

Frida Petersson
Kontroll av beorende. Substitutionsbehandlingnens logik, praktik och semantik.
Doktorsavhandling
Boken säljs av bokförlaget Égalité
Ytterligare information

2012:8

Lisa Asp, Jonas Lindbäck, Ove Sernhede
Att ta vid. Socialt och pedagogiskt arbete på slutna institutioner – möjligheter och komplikationer.
Rapport, 50 kr

2012:7

Daniel Uhnoo
Dunkla vanor - Om teori och referenspraktik i samhällsvetenskaplig forskning.
Doktorsavhandling, 170  kr
Ytterligare information

2012:6

Inger Kjellberg
Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie.
Doktorsavhandling, 170 kr
Disputerar den 23 noevmber 2012, k. 13:15 i hörsal Sappören, Spränkgullsgatan 25
Ytterligare information

2012:5

Therese Wissö
Småbarnsföräldrars vardagsliv. Omsorg, moral och socialt kapital.
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2012:4

Blomqvist, Camilla
Samarbete med förhinder – om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj
Doktorsavhandling
Avhandlingen finns endast i pdf-fomat

2012

Björktomta, Siv-Britt
Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum
Doktorsavhandling
Ges ut av bokförlaget Egalité
Ytterligare information

2012:3

Begum, Syeda Shahanara
About Child Poverty – A Bangladesh's Perspective
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2012:2

Johansson, Ing-Marie
Uppdrag med förhinder. Bemötande av familjer med migrationsbakgrund inom den sociala barnavården.
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2012:1

Röbäck, Karin
Barns röster i vårdnadstvister - om verkställighet och professionellas riskbedömningar
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare informa

2011

Ulrika Levander
Utanförskap på entreprenad. Diskurser om sociala företag i Sverige.
Doktorsavhandling - Ytterligare information
Säljs av bokförlagey Daidalos

2011:4

Iaskaria-Smirnova, Elena
Class and Gender in Russian Welfare Policies: Soviet Legacies and Contemporary Challenges.
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2011:3

Kullberg, Karin
Socionomkarriärer. Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner.
Doktorsavhandling
Avhandlingen finns endast i pdf-format

2011:2

Bolin, Anette
Shifting Subordination : Co-Located Interprofessional Collaboration Between Teachers and Social Workers
Doktorsavhandling, 170  kr
Ytterligare information

2011:1

Tikkanen, Ronny Heikki/Abelsson, Jonna/Forsberg, Margareta
UngKAB09. Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga.
Rapporten innehåller en presentation av resultatet från sexualitetsstudien UngKAB09. UngKAB09 besvarades av drygt 15 000 ungdomar och unga vuxna och är därmed den största undersökningen i sitt slag i Sverige. Undersökningen fokuserar på ungas kunskaper, attityder och erfarenheter när det gäller sexualitet.
Finns att ladda ner
.

2011

Familj, vardagsliv och modernitet. En festskrift. Denna festskrift är tillägnad professor Margareta Bäck-Wiklund, Institutionen för socialt
arbete vid Göteborgs universitet.
Margareta har innehaft en professur i socialt arbete med inriktning mot familjepolitik och hon går i pension i februari 2011. Boken innehåller alster från 26 olika författare - från essäer till akademiska artiklar.
200 kr.
Se innehållsförteckning, förord och författarpresentationer.

2010:2

Klamas, Maria
Av egen kraft tillsammans med andra. Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning
Doktorsavhandling, 170  kr
Ytterligare information

2010:1

Niemi, Mariella
Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola.En studie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv.
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2009:3

Melander, Charlotte
Inom transnationella och lokala sociala världar - Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier.
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2009:2

Carlsson, Ninni
Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp.
Doktorsavhandling.
Säljs av författaren. Ninni.Carlsson@socwork.gu.se
Ytterligare information

2009:1

Björkhagen Turesson, Annelie
Mor i fängelse – mödrar och barn berättar. En analys av ungdomars resiliensprocess.
Doktorsavhandling
Finns endast i pdf-format

2008:3

Enander, Viveka
Women Leaving Violent Men. Crossroads of Emotion, Cognition and Action
Doktorsavhandling, 170 kr
Ytterligare information

2008:2

Liljegren, Andreas
Professionellt gränsarbete – socionomexemplet
Doktorsavhandling.
Säljs av författaren: andreas.liljegren@socwork.gu.se
Ytterligare information

2008:1

Hammarén, Nils
Förorten i huvudet. Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige.
Doktorsavahndling.
Säljs via förlaget Atlas akademi
Ytterligare information

2007:2

Wikström, Hanna
(O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner.
Doktorsavhandling.
säljs av författaren: Hanna.Wikstrom@socwork.gu.se
Ytterligare information

2007:1

Dunér, Anna
To Maintain Control. Negotiations in Everyday Life of Older People Who Can no Longer Manage on Their Own.
Doktorsavhandling, slutsåld
Ytterligare information

2006:9

Regnér, Margareta
Familjebilder. Om klientfamiljer, kontaktfamiljer och idealfamiljer.
Doktorsavhandling, 170 kr. Slutsåld.
Ytterligare information

2006:8

Nordenfors, Monica
Ett reflexivt syskonskap. Att växa upp tillsammans med fostersyskon.
Doktorsavhandling
, 170 kr.
Ytterligare information

2006:7

Törnquist, Anders/Liljeholm Hansson, Susanne
Kunskap och verksamhetsutveckling. Tolv exempel från IFO i Göteborg. 70 kr.

2006: 5 (6)

Svensson, Lars
Mötesplatser på landsbygden. Om äldre människor, gemenskap och aktiviteter.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Ytterligare information

Abstract (svenska)

2006:5

Höjer, Ingrid/Nordenfors, Monica
Att leva med fostersyskon. 200 kr.
Läs mer om boken
2006:4

Johansson, Helena
Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Ytterligare information

2006:3

Seim, Sissel
Egenorganisering blant fattige. En studie av initiativ, mobilisering og betydning av fattighuset.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Ytterligare information

2006:2

Daneback, Kristian
Love and sexuality on the internet.
Doktorsavhandling
, 170 kr.
Ytterligare information

2006:1

Larsson, Per Olof
Arbetsplatskultur, Socialt stöd och Arbetets mening. Anställning med lönebidrag och daglig verksamhet för personer med intellektuella arbetshandikapp.
Licentiatuppsats.
Finns endast i pdf-format.

2005:7

Folkesson, Per
Katastrofer och män – Explorativa undersökningar av ett komplext förhållande.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract

2005:6

Forkby, Torbjörn
Ungdomsvård på hemmaplan – Idéerna – Framväxten – Praktiken.
Doktorsavhandling
Säljs av författaren: Torbjorn.Forkby@socwork.gu.se
Abstract

2005:5

Grundvall, Stig
Vagabond MC. Gemenskap, manlighet och marginalitet. En studie av en västsvensk bikerklubb.
Doktorsavhandling.
Säljs av författaren: Stig.Grundvall@socwork.gu.se
Ytterligare information

2005:4

Johansson, Helena
Pojkar behöver manliga förebilder? En studie av socialsekreterares tankemönster och arbete med söner till ensamstående mödrar. 70 kr.
Läs mer om rapporten här
2005:3

Liljeholm Hansson, Susanne/Anders Törnquist
När kunskapen får styra. Verksamhets utveckling och kunskapsuppbyggnad inom IFO i Göteborg. 70 kr.
Läs mer om rapporten här
2005:2

Månsson, Sven-Axel (red)
Proveyer Cervantes Clotile: Social Work in Cuba and Sweden – Achievements and Prospects. 250 kr.
Read more about the book
Läs mer om boken här.

2005:1

Forsberg, Margareta
Brunetter och blondiner – om ungdom och sexualitet i det mångkulturella Sverige.
Doktorsavhandling.
Boken Brunetter och blondiner: sex, relationer och tjejer i det mångkulturella Sverige finns utgiven av Studentlitteratur. Boken bygger på material från avhandlngen.
Ytterligare information

2004:3

Törnquist, Anders
Mellan relation och resultat – utvärdering och kunskapsbildning på socialkontor. 70 kr.
Läs mer om rapporten här.
 2004:2

Billquist, Leila/Johnsson, Lisbeth
Inte längre klient? – en studie av avslutade ärenden vid en barn– och familjeenhet inom socialtjänsten. 150 kr.
Läs mer om rapproten här
2004:1

Franséhn, Mona
Den dolda triaden. Om ensamstående mödrar med söner och deras behov av stöd inom socialtjänsten.
Doktorsavhandling
, 170 kr.
Ytterligare information

2003:8

Johnsson, Lisbeth/Regnér, Margareta
Ensamma föräldrar och vanliga familjer. 150 kr.
Läs mer om rapprten här
2003:7

Tikkanen, Ronny
Risky Business? – en sociosexuell studie av män som har sex med män.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract
2003:6

Carlsson, Bengt
Så blir det hjälp – om hjälpprocesser i socialt arbete.
Doktorsavhandling
.
Säljs av Studentlitteratur under titeln "Hjälpprocesser i socialt arbete".
Abstract
2003:5

Starke, Mikaela
Att bli tonåring – ett föräldraperspektiv. 90 kr.
Slutsåld.

2003:4

Löfgren Mårtenson, Lotta
"Får jag lov?" – om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning.
Doktorsavhandling
.
Säljs av Studentlitteratur.
Abstract

2003:3

Olin, Elisabeth
Uppbrott och förändring – när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract
2003:2

Starke, Mikaela
A different parenthood.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract
2003:1

Skerfving Annemi/Höjer Ingrid/Nordenfors Monica
Childhooods in Late Modern Society. 70 kr.

2002:5

Franzén, Eva M
I välfärdsstatens väntrum – studier av invandrares socialbidragstagande.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Abstract
2002:4

Pelttari Lasse/Leissner Tom
B-projektet – implementering av behandlingsprogram, socialtjänst och sjukvård i samverkan. 30 kr.

2002:3

Ringsby Jansson, Bibbi
Vardagslivets arenor – om människor med utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv.
Doktorsavhandling
. Slutsåld.
Abstract
2002:2

Rantakeisu, Ulla
Arbetslöshetens olika ansikten – fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract
2002:1

Andersson, Björn
Öppna rum – om ungdomarna, staden och det offentliga livet.
Doktorsavhandling.
Säljs av författaren: Bjorn.Andersson@socwork.gu.se
Abstract
2001:6

Franséhn, Mona
Självbild och förändring – ensamma mammors livsberättelse.
Licentiatuppsats, 130 kr.

2001:5

Skårner, Anette
Skilda världar – en studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk.
Doktorsavhandling
, 200 kr.
Abstract
2001:4

Törnquist, Anders
Till förortens försvar.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract
2001:3

Plantin, Lars
Mäns föräldraskap – om mäns upplevelser och erfarenheter av faderskapet.
Doktorsavhandling.
Säljs av Borea bokförlag.
Abstract
2001:2

Kuosmanen, Jari
Finnkampen – en studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige.
Doktorsavhandling.
Säljs av författaren:Jari.Kuosmanen@socwork.gu.se
AbstractHela avhandllngen
2001:1

Höjer, Ingrid
Fosterfamiljens inre liv.
Doktorsavhandling.
Säljs av författaren: Ingrid.Hojer@socwork.gu.se
Ytterligare information

2000:8

Brunnberg, Elinor
I välfärdens skugga – socialt arbete med barn i Sverige och England.
Licentiatuppsats.
 
2000:7

Werne, Anna
Utvärdering av psykiatrireformen – samverkan och samarbete i Borås 1996-1998. Slutsåld.

2000:6

Larsson Sjöberg, Kristina
Barndom i länkade familjesystem – om samhörighet och åtskillnad.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract
2000:5

Dellgran Peter/Höjer Staffan
Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete Kunskapandets villkor och gestalt: en studie av uppsatser i socionomutbildningen 1977–97.
Doktorsavhandling.
Säljs av författarna: Peter.Dellgran@socwork.gu.se eller Staffan.Hojer@socwork.gu.se
Ytterligare information


2000:4

Olsson, Sören/Herlitz, Urban/Johnsson, Ingrid
Utvärdering av de nationella exemplen i Göteborg 1999. 110 kr.

2000:3

Hedin, Ulla-Carin
Möjligheter och hinder: en studie av Göteborgs Frivilligcenter. 110 kr.

2000:2

Rosberg, Susanne
Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Ytterligare information

2000:1

Tideman, Magnus
Normalisering och kategorisering – om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning.
Doktorsavhandling.
Säljs av Studentlitteratur, Lund.
Abstract
1999:8

Rönnmark, Lars
Fallna löv – om coping vid förlust av barn.
Doktorsavhandling
, 170 kr.
Abstract
1999:7

Tikkanen, Ronny/Månsson, Sven-Axel
Förhandlad säkerhet och kalkylerade risker. Rapport från en enkätundersökning om sociosexuella livsstilar och hivrisktagande bland män som har sex med män. (gratis)

1999:6

Plantin Lars, Månsson Sven-Axel
Mäns föräldraskap – om faderskap och manlighet i ett livsperspektiv.
85 kr.  

1999:5

Nilsen, Sigrun
Vi er internasjonale – en studie av invandrerkvinners hverdagsliv i krysspress mellom underordning og frigjøring.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Abstract
1999:4

Billquist, Leila
Rummet, mötet och ritualerna – en studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet.
Doktorsavhandling, 170 kr.
Abstract
1999:3

Nilsson Schönnesson, Lena
Med livet i fokus – en studie kring livskvalitet hos homosexuella män och heterosexuella kvinnor med hiv. Slutsåld.

1999:2

Gustafsson, Gerd
En omsorgstriad – om relationer mellan omsorgsmottagre, vårdbiträden och hemtjänstassistenter.
Doktorsavhandling
, 170 kr.
Abstract
1999:1

Olsson, Siv
Kuratorn förr och nu – sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt perspektiv.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Abstract
1998:5

Bäck-Wiklund, Margareta/Nygren, Lennart
Vetandets villkor – socialt arbete som kunskapsområde. (Umeå, 1999) 85 kr.

1998:4

Sundgren Grinups, Berit
Försörjning och omsorg i förändring – en jämförelse av sjuksköterskors arbete, familj och hälsa i Spanien och Sverige.
Licentiatuppsats, 85 kr.

1998:3

Brännberg, Tore
Bakom kulisserna – en socialpsykologisk studie av en förening.
Doktorsavhandling.

Säljs av Zenon förlag, Att. Tore Brännberg, Frillesås Tennisväg 13, 439 61 Frillesås.

1998:2

Lindberg, Odd
Emotioner, sociala band och ritualer – en kvalitativ analys av narkotikakarriärer.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Abstract
1998:1

Framme, Gunilla
Lättskötta och följsamma – tidsbilder av ett sjukhem.
Doktorsavhandling.
Säljs av Borea bokförlag.
Abstract
1997:4

Forkby, Torbjörn/Leissner, Tom
Ungdomar som droginformatörer – i praktik och teori. 85 kr.

1997:3

Hagquist, Curt
The Living Conditions of Young People in Sweden – on the Crisis of the 1990s, Social Conditions and Health.
Doktorsavhandling
, 130 kr.
Abstract

1997:2

Ahlberg, Karin/Leissner, Tom
Dokumentation inom missbruksvården – en processtudie av DOK-systemet i Göteborg 1994-1995. 85 kr.

1997:1

Ringsby Jansson, Bibbi/Framme, Gunilla (red)
Sociala förändringar och välfärd – perspektiv och alternativ i socialt arbete. Dokumentation från FORSA-symposiet 1996. 130 kr.

1996:5

Karlsson, Per-Åke/Kihlström, Anita
Doktorer i socialt arbete – varifrån, varthän, nytta? Slutsåld.
 
1996:4

Bergström, Lars/Fog, Elsebeth
Att se det möjliga i det verkliga – om utveckling av sociokulturell kompetens i socialt arbete på landsbygden i norra Bohuslän.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Abstract
1996:3

Bernler, Gunnar
Nygamla skolproblem – nya lösningar. En utvärdering av skolserviceenheten i Kungsbacka. 50 kr.

1996:2

Mattsson, Matts
Vinter i folkhemmet – en studie av den svenska modellen på lokalplanet.
Doktorsavhandling, 130 kr.
Abstract
1996:1

Ahlberg, Karin
Kontraktsvård – en delstudie av kontraktsvården i Göteborgsregionen.
Säljs av Kriminalvårdsstyrelsen, Förlaget – Information, 601 80 Norrköping.

1995:7

Bernler, Gunnar/Johnsson, Lisbeth
Den sociala journalen. II: Tre bilder av socialtjänstens klient. 85 kr.

1995:6

Carlsson, Bengt
Att åtgärda eller behandla – en utvärdering av en organisationsförändring inom individ– och familjeomsorgen i Nässjö och dess konsekvenser för klientarbetet.
Licentiatuppsats, 130 kr.

1995:5

Björk, Gunilla
Mobbning – ett spel om makt. Fyra fallstudier av mobbning i skolmiljö.
Licentiatuppsats. Slutsåld.

1995:3

Törnquist, Kristina
Att fastställa och kritiskt mäta förmåga till dagliga livets aktiviteter (ADL) – en kritisk granskning av ADL-instrument och arbetsterapipraxis.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Abstract
1995:2

Sernhede, Ove
Modernitet, adolescencs och kulturella uttryck.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
Abstract
1995:1

Henriksson, Benny
Risk Factor Love – Homosexuality, Sexual Interaction and HIV–Prevention.
Doktorsavhandling, 130 kr.
Abstract
1994:4

Franséhn, Mona/Grundvall, Stig
Projekt Komarken – ett samverkansprojekt kring en grupp mellanstadiepojkar och deras ensamstående mammor i Kungälvs kommun. 70 kr.

1994:3

Forsberg, Erik
Den stora utflyttningen – studier av psykiatrins omvandling.
Licentiatuppsats. Slutsåld.

1994:2

Gillberg, Gunnar
Naturkraft – om miljöfostran och humanekologiskt tänkande i skolbarnomsorgen. Slutsåld.

1994:1

Kihlström, Anita
Vägar in i arbetslivet – en utvärdering av Angeredsprojektet 1994.
50 kr.

1994

Hedin, Ulla-Carin
Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom.
Doktorsavhandling,
130 kr.

1994

Sterner Carlberg, Mirjam
Gemenskap och överlevnad – om den judiska gruppen i Borås och dess historia.
Doktorsavhandling. Slutsåld.

1994

Ighe, Ann/Fridén, Bertil
När meninghetsbesvär skulle bli tjänstetid – ett femtioårsperspektiv på socionom– och förvaltningsutbildningen i Göteborg. 85 kr.

1993:8

Bäck-Wiklund, Margareta
Vetenskap och politik i socialt arbete. 85 kr.

1993:7

Johnsson, Lisbeth/Bernler, Gunnar
Den sociala journalen I: En studie i akter – deras struktur och funktion. 85 kr.

1993:6

Henriksson, Benny/Lundahl, Pia
Ungdom sexualitet könsroller – en intervjustudie. Slutsåld.

1993:5

Cajvert, Lilja
Om kvinnor med diffus smärta – gruppsamtal som behandlingsform.
Licentiatuppsats. Slutsåld.

1993:4

Olsson, Sören
Äldreomsorg i en ny mix? – om besparingar, privatisering och ideella organisationer inom äldreomsorgen i Göteborgsregionen. Slutsåld.

1993:2

Ahlberg, Karin
Ge ungdomarna chansen! – rapport från ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen i Kortedala. 35 kr.

1993:1

Olsson, Sören
När det lokala möter det centrala – om lokala utvecklingsplaner i översiktsplaneringen i Trollhättan. 50 kr.

1993

Júliúsdóttir, Sigrún
Den kapabla familjen i det isländska samhället – en studie om lojalitet, äktenskapsdynamik och psykosocial anpassning.
Doktorsavhandling
. Slutsåld.

Abstract
1993

Swedner, Gunnel
Traditioner som fängslar – en studie av det sociala arbetetsmotiv och framträdelseformer i Göteborg under tiden 1790–1918.
Doktorsavhandling, 130 kr.

1993

Lingås, Lars-Gunnar
Etikk i sosialt arbeid – fra regler til diskurs.
Doktorsavhandling
. Slutsåld.

1992:3

Dellgran, Peter
Socialpolitikens ambitioner eller de fattigas strategier? – om kommunala skillnader i ungdomars socialbidragstagande.
Licentiatuppsats, 85 kr.

1992:2

Tuulik-Larsson, Hilja
Att bo kvar hemma – en studie om äldres upplevelser av sitt vardagsliv i samband med vård och omsorg i hemmet.
Licentiatuppsats. Slutsåld.

1992

Bergsten, Birgitta
Om barns anpassningsstrategier och utveckling – miljöfostran i förskolan.
Doktorsavhandling. Slutsåld.

1992

Lindahl, Elisabeth
Ett produktivt förhållningssätt
Doktorsavhandling. Slutsåld.
 
1991:2

Bergsten, Birgitta/Bjerkman, Anders/Hermansson, Hans–Erik/Israel, Joachim (red)
Etik Solidaritet Välfärd – en vänbok från kamrater på en irrande planet. 40 kr.

1991:1

Bernler, Gunnar/Karp, Håkan/Möller, Anders
Om omsorg och omsorgsforskning. Slutsåld.
 
1991

Lindén, Karna
Kvinnor hälsa handling.
Doktorsavhandling. Slutsåld.

1991

Wiig, Pål
Socialt arbete som vardag och som yrke.
Doktorsavhandling
. Slutsåld.

1990

Kilhström, Anita
Den enskilde individen och vårdapparaten.
Doktorsavhandling. Slutsåld.

1990:3

Johnsson, Lisbeth
Att utbilda socialarbetare. 50 kr.

1990:2

Bäck-Wiklund,Margareta
Kvinnoprojektet. 50 kr.

1990

Eriksson, Bengt/Karlsson, Per-Åke
Utvärderingens roll i socialt arbete.
Doktorsavhandling. Slutsåld.
 
1990:1

Bergström, Lars/Fog, Elsebeth
Livsformer och hjälpformer – om lokal historia och värderingar och deras betydelse för socialt arbete.
Licentiatuppsats. 125 kr.

1990

Brännberg, Tore
Överskridandets dilemma.
Licentiatuppsats. Slutsåld.

1990

Rönnmark, Lars
Fackligt kamratstöd och socialtjänst.
Licentiatuppsats. Slutsåld.
 
1989:4

Bernler, Gunnar/Bjerkman, Anders/Bäck-Wiklund, Margareta/Johnsson, Lisbeth/Olsson, Sören
Vägar till och från klientskapet. Forskningsprogram. 50 kr.

1989:3

Swedner, Gunnel
Tradition som förpliktar – en studie av socialt arbete inom fackföreningen på Papyrus i Mölndal åren 1907-1980. 150 kr.

1989:2

Olsson, Sören
Handlingsutrymme och process – om samhällsplanering och socialtjänstens medverkan i planeringsprocessen. Slutsåld.
 
1989:1

Bergström, Lars/Fog, Elsebeth
Att vilja och välja – reflektioner över en resa i det sociala arbetets vardag med små utflykter i teorin. 100 kr.

1988:3

Björk, Gunilla (editor)
Peace and Development in the Context of Social Work. Report from the IUCISD-seminar in Kungälv 1987. 125 kr.
 
1988:2

Alexandersson, Gustaf/Dalholm, Elisabeth/Roos, Hans–Edvard/Rudvall, Göte/Swedner, Harald/Werner, Bo
Vad hände i Kroksbäck? – en bok om samhällsarbete och aktionsforskning. 100 kr.
 
1988:1

Bernler, Gunnar/Johnsson, Lisbeth
Ger handledning resultat. 125 kr.

1988

Swedner, Gunnel
Tradition som förpliktar.
Licentiatuppsats. Slutsåld.
 
1988

Sabel, Ola
Arbete, arbetstider och tidsanvändning i tre svenska kommuner.
Licentiatuppsats. Slutsåld.

1988

Hermansson, Hans-Erik
Fristadens barn – om ungdomars livsstilar, kulturer och framtidsperspektiv i 80-talets Sverige.
Doktorsavhandling
. Slutsåld.

1988

Blomdahl Frej, Gunborg
Mot en existentiell relationistisk helhetssyn – en studie av långtidssjuka och handikappade personers syn på sin livssituation.
Doktorsavhandling. Slutsåld.

1987:3

Bernler, Gunnar
Till det psykosociala arbetets metateori. 45 kr.

1987:2

Swedner, Harald/Walls, Georg
Om praktik och teori i socialt arbete – en rapport om utvecklingstendenser i de nordiska länderna. Slutsåld.

1987:1

Lindahl, Elisabeth
Ett produktivt förhållningssätt. Slutsåld.

1986:1

Hessle, Sven/Swedner, Harald
Recent Developments in Social Work in Sweden. Slutsåld.
 
1986

Bernler, Gunnar/Johnsson, Lisbeth
Mot en arbetande teori för handledning i psykosocialt arbete.
Doktorsavhandling, del II. 125 kr.

1986

Bernler, Gunnar/Johnsson, Lisbeth
Handledning i psykosocialt arbete.
Doktorsavhandling, del I. Slutsåld.
 
1985:9

Hermansson, Hans-Erik i samarbete med Jansson Tommy, Pohjolainen H
Projektet: Livsform, nationalitet och karriärvägar. Rapport nr 3: Fristadens barn – ett intervju– och aktionsforskningsprojekt i Eskilstuna 1983–85. Slutsåld.

1985:8

Hermansson, Hans– Erik i samarbete med: Jansson, Tommy/Pohjolainen, H
Projektet: Livsform, nationalitet och karriärvägar. Rapport nr 2: Min framtid – 116 Eskilstunaungdomar om framtiden. Slutsåld.

1985:7

Eriksson, Hans G/Karlsson, Torgny/Swedner, Harald, i samarbete med: Hermansson, Hans–Erik/Jansson, Tommy/Pohjolainen H
Projektet: Livsform, nationalitet och karriärvägar. Rapport nr 1: Ungdomen, arbetet och framtiden i Eskilstuna – en enkät våren 1983 med 756 Eskilstunaungdomar i åldrarna 15, 18, 22 och 25 år. Slutsåld.

1985:6

Bjerkman, Anders/Hedin, Ulla-Carin/Swedner, Gunnel
Att fånga en svårfångad verklighet – fackligt socialt arbete på fyra arbetsplatser i Göteborg. Slutsåld.

1985:5

Bernler, Gunnar
Systemteori och psykosocialt arbete. Slutsåld.

1985:4

Kihlström, Anita/Olsson, Siv/Swedner, Gunnel/Tuulik-Larsson, Hilja
Välfärdsarbete i USA-rapport från deltagarna i en doktorandkurs i Berkeley, USA, våren 1985. Slutsåld.

1985:3

Eriksson, Bengt/Gyllensten, Lennart/Karlsson , Per-Åke Omöjliga utvärdering. Slutrapport från Impus-projektet (del av avhandling) 65 kr.
 
1985:2

Kihlström, Anita
Styrning till viss läkare. Slutsåld.

1985:1

Swedner, Harald
Forskning i socialt arbete – dess historiska bakgrund och utvecklingsmöjligheter. Slutsåld.

1985

Sandell, Göran
Psykosocialt förändringsarbete.
Doktorsavhandling. Slutsåld.

1984:9

Kihlström, Anita
Skymningsföreteelser – en studie om prostitution med utgångspunkt i det moderna samhällets motsägelsefulla karaktär. Slutsåld.

1984:8

Braun, George/Kihlström, Anita/Nordström Lena
Rundgång i vårdsystemet. Slutsåld.

1984:7

Karp, Håkan/Seljee, Ragnhild
Ideal och verklighet i samhälleligt förändringsarbete. Slutsåld.

1984:6

Swedner, Harald
Att bli flygg. Slutsåld.

1984:5

Forsén, Bo/Merta, Kaija
Myten som fängslar. Slutsåld.

1984:4

Callersten-Brunell, Margareta
Alkohol, graviditet. Slutsåld.

1984:3

Wiig, Pål
Om personligt engagemang och offentligt ansvar. Slutsåld.

1984:2

Swedin, Bengt/Hermansson, Elisabeth
Frivård i förändring – hinder, problem och möjligheter. MUT–projektet. Slutsåld.

1984:1

Kilhström, Anita
SOLMU – för finländare med sociala problem. Utvärdering från starten i oktober 1981. Slutsåld.

1984

Bjerkman, Anders
Rörelsen är allt – målet bara början.
Doktorsavhandling.
Slutsåld.

1983:10

Eriksson, Bengt/Karlsson, Per-Åke/Seljee, Ragnhild/Tuulik-Larsson, Hilja
Petersborg – från ålderdomshem till servicehem. Slutsåld.

1983:9

Bjerkman, Anders
Rörelsen är allt – målet bara början. Slutsåld.

1983:8

Eriksson, Britta/Seljee, Ragnhild
Patienters och anhörigas upplevelse av långtidssjukvård – en pilotstudie. Slutrapport. Slutsåld.

1983:7

Eriksson, Bengt/Gyllensten, Lennart/Karlsson, Per-Åke
Vad? Varthän? Varför? Slutsåld.

1983:6

Forsén, Bo/Merta, Kaija
Den utmanande socialtjänsten. Slutsåld.
 
1983:5

Hessle, Sven
Ej önskad – föräldrar med barn i familjehem – deras bakgrund. Skiss till slutrapport från etapp ett i Barn-i-krisprojektet. Slutsåld.

1983:4

Eriksson, Brita/Seljee, Ragnhild: Patienters och anhörigas upplevelser av långtidssjukvård. Slutsåld.

1983:3

Rönnmark, Lars
Frankfurtprocessen: En historiefilosofisk exkurs över tillståndet i Tyskland den 6 februari 1933 genom ett fiktivt samtal vid institutet för social forskning i Frankfurt. Bland deltagarna märks Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Fredrich Pollock and Erich Fromm. Slutsåld.

1983:2

Bjerkman, Anders
Felix oförvägen i världen och vården. Appendix. Slutsåld.

1983:1

Fryk, Lars/Skårner, Annette
Skit i traditionerna – en utvärdering av handledarutbildningen i psykosocialt arbete vid institutionen för socialt arbete. Slutsåld.

1982:5

Hessle, Sven/Gjerling, Lillebil
Alternativ till och alternativa omhändertaganden i Botkyrka. Slutsåld.

1982:4

Bjerkman, Anders
Aspekter av ett fortgående förändringsarbete – om behandlingshemmet Trollängens utveckling 1973–77 Del I. Slutsåld.

1982:3

Karlsson, Torgny/Swedner, Harald
Datafångst vid vårdcentraler som underlag för en kontinuerlig analys av verksamheten – en diskussion av metodproblem som aktualiserats genom en besöksenkät och en personalenkät vid Mölnlycke vårdcentral hösten 1980. Slutsåld.

1982:2

Karlsson, Torgny/Swedner, Harald
Hur fungerar vårdcentralen i Mölnlycke! – en rapport på grundval av en besökarenkät och en personalenkät hösten 1980. Slutsåld.

1981:5

Eriksson, Bengt/Karlsson, Per-Åke
Har nån'ting hänt? – rapport från en utvärderingsstudie av socialt behandlingsarbete. Slutsåld.

1981:4

Seljee, Ragnhild
Projekt unga missbrukare Del 2: Projektgruppens teoretiska ställningstaganden. Kommentar till frågeguiden Del 3: Frågeguiden. Slutsåld.

1981:3

Seljee, Ragnhild
Projekt om unga missbrukare. Del 1: En teoretisk studie om missbruk. Slutsåld.

1981:2

Bjerkman, Anders/Karlsson, Per-Åke/Sandell, Göran
Rapport från konferens om utvecklingsarbetet för forskning i socialt arbete November 1980 (UFSA-rapporten). Slutsåld.

1981:1

Swedner, Harald/Eriksson, Bengt/Karlsson, Per-Åke m.fl. Uppbyggandet av fältstationer för forskning i socialt arbete i Västsverige. Slutsåld.

1980:3

Sterner-Carlberg, Mirjam/Yng, Harriet
Invandrarungdom i gymnasieskolan. Slutsåld.

1980:2

Björnström, Lisbeth/Käll, Gertrud/Norrby, Eva
Man har gjort något, men ändå inte gjort något – en retrospektiv studie av tidigare separationer. Slutsåld.


1980:1

Krantz, Gunnar
Om barnavårdslagstiftningens roll i socialt förändringsarbete – särskilt barns rätt.
Doktorsavhandling
. Slutsåld.

1979:2

Emilsson, Christer/Hedin, Ulla-Carin/Johnsson, Lisbeth
Man vänjer sig – om levnadsnivå och livskvalité hos en grupp ensamstående kvinnor med barn som uppbär socialhjälp. Slutsåld.

1979:1

Swedner, Harald
Socialt arbete. Installationsuppsats. Slutsåld.

Beställ rapport/avhandling

Beställning skickas via e-post till info@socwork.gu.se

Samtliga avhandlingar i socialt arbete i Sverige 1980-2012

Sammanställning över avhandlingar i socialt arbete från 1980-2012

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2019-02-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?