Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pågående avhandlingsprojekt


Majsa Allelin

Avhandlingens syfte är att förstå och förklara hur elever i årskurs 9 förväntas ta eget ansvar på den svenska utbildningsmarknaden. Både när det gäller själva skolvalet och i det vardagliga skollivet. Studien bygger på ett halvårs etnografiskt fältarbete i en fristående skola i centrum samt en kommunal förortsskola. För att förankra skolvardagen i ett bredare sammanhang kommer fältarbetet förstå mot den aktuella politiska kontexten samt de senaste tjugo årens skolreformer.
Avhandlingen förväntas vara klar 2017.
Mer information

Johanna Andersson

Avhandling har som syfte att belysa hur sexuell hälsa representeras, kommuniceras och tillgängliggörs av professionella inom det sociala arbetets praktik. Avhandlingen ämnar belysa sexuell hälsa som fenomen på samhällsnivå såväl som på verksamhetsnivå.
Mer information

Rasool Awla

Avhandlngsprojektet handlar om familjearbete i hedersrelaterade ärenden. Projektet har två huvudsyften. Det första syftet är att analysera och förklara hedersrelaterat våld och förtryck och beskriva hur de utsatta personerna själva upplever grunderna till problemet. Det andra syftet är att bidra med kunskap om de faktorer som gör det lättare och de som gör det svårare att bedriva familjearbete i hedersrelaterade konflikter.
Mer information

Lowe Bergström

Avhandlingsprojektet syftar till att behandla relationen mellan den rådande flykten från socialtjänsten och konsultbranschens utbredning. Projektet kommer belysa varför socionomer lämnar socialtjänsten, som arbetsgivare, för att bli konsulter samt undersöka hur konsultbranschens utbredning, och de ideal som förknippas med den, kan förstås utifrån mer övergripande samhällsförändringar.
Mer information

Rakel Berman

Avhandlingsprojektet handlar om barns och ungas erfarenheter av att bo växelvis: Att dela sin vardag mellan två hem.
Mer information

Kristin Blom

Avhandlingsprojektet handlar om ungdomar och deras erfarenheter av, och tankar om, sexuellt samtycke och sexuella gråzoner.
Mer information

Christofer Bjurhult

Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka hur ensamkommande barn, vilka bor på HVB-hem för ensamkommande barn, upplever sin vardag och sitt varande – utifrån ett existentiellt perspektiv.
Mer information

Åsa Borgström

Doktorand i projektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan.
Mer information

Anneli de Cabo y Moreda

Avhandlingsprojekt: En studie av konstruktioner av maskuliniteter, sexualiteter och sociala problem inom den manliga samkönade könshandlen.
Mer information

Ariana Fernandes

Avhandlingsprojekt: En jämförande studie av introduktionsprogram för nyanlända flyktingar och invandrare i Danmark, Sverige och Norge
Mer information

Tua Hassling

Avhandlingsprojekt: Projektet handlar om barns behov av skydd från våldsutsatthet i familjen.
Mer informaton

Fanny Holt

Avhandlingens syfte är att, ur ett emotionssociologiskt perspektiv, undersöka det som benämns ”krisen i socialtjänsten”. Studien fokuserar på problematiken hur emotioner och organisatoriska strukturer samspelar i skapandet av den arbetsmiljö som bidrar till den höga personalomsättningen bland socialsekreterare.
Mer information

Tobias Jansson

Avhandlingen har som syfte att undersöka rätten att migrera i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Projektet vill belysa hur synen på rättigheter, som den att migrera, formas beroende på dess historiska kontext och hur det tar sig uttryck i den offentliga debatten.
Mer information

Baharan Kazemi

Avhandlingen fokuserar bedömning och omhändertagande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i relation till ensamkommande barn och unga.

Mer information

Johan Lindwall

Avhandlingsprojektet fokuserar på kommunens myndighetsutövande missbruksvård med individer som använder narkotika. Projektet vill belysa olika dimensioner, erfarenheter och spänningsfält som präglar mötet mellan individer som använder narkotika och socialtjänsten med en utgångspunkt i det påverkansarbete som bedrivs med dessa individer.
Mer information

Mikael Lorentzen

Avhandlingens arbetstitel är ”Kunskapsanvändning i arbetet med hedersrelaterat våld: ur socialtjänstens perspektiv”.
Syftet med avhandlingen är tvåfaldig. För det första, identifiera och förstå vad socialtjänsten anser vara ”kompetens” i arbetet med hedersrelaterat våld och förtyck; för det andra analysera olika former av ”kompetens” som socialtjänsten anger som viktiga vid arbetet med hedersrelaterat våld, i syfte att bakom kompetensbeskrivningar finna utryck för hur ett multikulturellt samhälle bör organiseras.

Hanna Mac Innes

Avhandlingsprojekt: Möjlighet till social inklusion hos äldre migranter. Tre aspekter av social inklusion studeras; konsekvenserna av tidigare deltagande på arbetsmarknaden för de socioekonomiska förhållandena efter pension, tillgången till offentlig äldreomsorg och förhållanden som möjliggör upprätthållandet och skapandet av sociala nätverk.
Mer information

Linda Mossberg

Avhandlingsprojekt: Strategisk samverkan – en studie kring planering och styrning av vård, omsorg och rehabilitering kring personer med psykiskt funktionshinder – ett forskningsprojket inom Vårdalinstitutet.
Mer information

Satsuki Murofushi

Avhandlingsprojekt: Anhöriganställningar - när anhöriga anställs för att utföra hemtjänstinsatser som beviljats genom kommunalt biståndsbeslut. Det preliminära syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka vilken funktion anhöriganställningar fyller för kommuner, anhöriga och hjälpbehövande äldre.
Mer information

Narola Olsson

Avhandlingsprojektet handlar om implementering av prostitutionspolicy i Sverige. Särskilt implementering av postitutionspolicy som vänder sig mot efterfråganssidan, dvs mot individer som köper sex.
Mer information

Anna Ryan Bengtsson

Avhandlingsarbetet handlar om kollektiva uppror och motståndspraktiker bland vård- och omsorgspersonal i Sverige idag. Både nationellt och internationellt har forskningen synliggjort hur omläggningen av välfärdspolitiken inom ramen för en nyliberal ideologi samt införandet av New Public management (NPM) i offentlig sektor har fått stora konsekvenser för de dessa organisationer både vad gäller innehållet i arbetet och under vilka förutsättningar som arbetet kan bedrivas.
Mer information

Elisabet Sernbo

Avhandlingsarbetet handlar om sjukvårdskuratorer och fokuserar på deras professionella praktik och självförståelse. Ansatsen är etnografisk.
Mer information

Annika Söderlund

Avhandlingsprojektet handlar om sociala föreställningar om paranoia, hallucinationer och vanföreställningar och hur dessa påverkas av kön, klass och ålder.
Mer information

Nina Tryggvason

Avhandlingsprojekt: Studien utgår från barndomssociologisk teori och kommer att fokusera på uppfostran och delaktighetsprocesser i familjen ur barnens perspektiv. Avhandlingen har sin bas i ett internationellt tvärkulturellt forskningsprojekt parenting across cultures (PAC).
Mer information

Elias Ternström

Avhandlingens syfte är att förstå hur kvinnor och män som har diagnostiserats med någon form av depression, direkt upplever behandlingsmöten med kurator eller läkare. I avhandlingen belyses även de diskurser kuratorer och läkare använder och vad detta kan få för konsekvenser för personer med diagnosen depression.
Mer information

Russel Turner

Avhandlingsprojekt: Part of the Lordia project, an inter-disciplinary research programme looking at psychosocial development during adolescence. My doctoral studies will be focusing on the development of drug use/abuse and criminality. In particular I will be looking at the role of family, school and friendship networks.
Mer information

Matti Wirehag

Avhandlingsprojekt: Hemlöshet - metoder att förmedla bostäder.
Mer information

Sidansvarig: Ingegerd Franzon|Sidan uppdaterades: 2017-10-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?