Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Exempel på tidigare kurser

Barns utveckling och anknytning, 7,5 hp, avancerad nivå

Kursen behandlar utvecklingsteorier med speciell fokus på anknytningsteori och utvecklingspsykopatologi. Inom detta område behandlas bland annat resiliens. Särskilt fokus läggs på barns och ungas livsvillkor och familjeförhållanden samt etiska aspekter i relation till kön, ålder, kulturella och materiella villkor. Kursen tar också sin utgångspunkt i bemötande och samtal med barn inom den sociala barnavården utifrån deras utvecklingsnivå, mognad och kapacitet.

Utredning och bedömning i social barnavård, 7,5 hp, avancerad nivå

Kursen ger fördjupad kunskap om utredningsarbete inom den sociala barnavården genom att utifrån aktuell forskning, teori och samtida trender problematisera och kritiskt granska den sociala barnavårdens utredningsarbete. I kursen ingår identifiering av den egna kunskapsbasen samt arbete med egna utredningar. I kursen problematiseras kunskapsanvändning vid utredningsarbete inom den sociala barnavården; vilken kunskap och vilka teorier används och hur, samt hur påverkas utredningsarbetet av olika föreställningar om föräldraskapet. Barns behov, barnets bästa och barns rättigheter i relation till barns delaktighet fokuseras. Etiska perspektiv behandlas. Myndighetsutövningen i förhållande till relationen mellan organisation, tjänsteman och klient diskuteras. Härvid fokuseras aspekter som stöd, kontroll, handlingsutrymme samt olika typer av manualbaserade modeller. Etiska dilemman behandlas. Innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt i utredningsarbete diskuteras och problematiseras.

Hedersrelaterat våld - perspektiv och kontext, 7,5 hp

Genom hela kursen löper frågan om hur mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld konstrueras som socialt problem. Kursens innehåller tre delar som belyser hedersrelaterat våld utifrån olika perspektiv och kontexter i relation till socialt arbete. Den första delen omfattar ett globalt och historiskt perspektiv på hedersrelaterat våld. Det andra delen behandlar hedersrelaterat våld i ett intersektionellt perspektiv där maktordningar så som exempelvis klass, kön, etnicitet, och sexualitet diskuteras och problematiseras. Den tredje delen behandlar å ena sidan mäns våld mot kvinnor och å andra sidan dysfunktionella familjer i relation till hedersrelaterat våld.
Makt och genus är här centrala begrepp.

Konflikthantering och kommunikation, 15 hp

Kursens innehåll har fyra övergripande teman. Det första har sin tyngdpunkt i socialpsykologiska teoriers betydelse för konflikthantering och kommunikation. Vidare diskuteras funktionella och dysfunktionella par- och familjekonflikter i olika faser av livsloppet. Ett tredje tema behandlar grupp- och maktdynamik, mångfald, juridik och etik i arbetslivet. Det fjärde fokuserar tredje parts roll; olika kommunikations- och
problemlösningsformer, medling, förhandling och andra konfliktinterventioner.

Boende och hemlöshet, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge teoretiska och empiriska kunskaper om boende och hemlöshet med särskilt fokus på att förstå och förklara bostadslöshet som ett strukturellt och institutionellt problem, individuellt dilemma och socialt arbetsfält. Tonvikt kommer att läggas vid olika sätt att nationellt och lokalt organisera arbete för att förebygga, motverka och lösa bostadsproblem, kopplat till teorier om organisation, makt och interaktion.

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng

Kursen är indelad i fyra kunskapsområden vilka sammantaget bildar en helhet för att kunna förstå och förmedla intentionerna i den nationella värdegrunden:
den nationella värdegrunden och dess sammanhang, kommunikation och förmedling av kunskaper., teorier om etik och humanism, förändringsprocess, uppföljning, utvecklings- och förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik.

Undervisningen är delvis nätbaserad och innebär fyra heldagar på campus. Arbetet är praktikerförankrat och innebär bl.a. att deltagarna under kursens gång arbetar med en handlingsplan med utgångspunkt i den egna verksamheten vilken examineras vid ett avslutande seminarium.

Att utreda familjehem 7,5hp avancerad nivå

Kursen ger fördjupad kunskap om utredningsarbete samt om att utreda familjer specifikt. Kursinnehållet grundas i aktuell och tidigare forskning om såväl metoder och utredningsarbete som om familj, föräldraskap och barns behov. I utredningsarbete inkluderas att kunna etablera relationer, göra observationer samt genomföra intervjuer och samtal. Möjligheter och svårigheter med att genomföra bedömningar av familjers lämplighet för att ta emot ett barn diskuteras och fördjupas i relation till såväl, teori som kursdeltagarnas egen utredningspraktik.

Etiska aspekter i relation till kön, ålder, kulturella och materiella villkor i analys och bemötande av såväl barnets, den biologiska familjens som familjehemmet diskuteras och problematiseras.

Socialt arbete för ensamkommande barn och ungdomar 7,5hp avancerad nivå 

Kursen behandlar aktuell forskning och teoribildning rörande ensamkommande barn och ungdomar med fokus på erkännande, kris och trauma, risk- och skyddsfaktorer och transnationalism. Kursen har ett tydligt och integrerat maktperspektiv. Ensamkommande barn och unga i egenskap av självständiga och kapabla aktörer såväl som särskilt utsatta och sårbara problematiseras. Under kursens gång skall deltagarna kritiskt granska och utveckla vård- och genomförandeplaner och därvid fokuseras teman som asylprocessen och barns rättigheter, psykisk hälsa och välbefinnande, lokala och transnationella relationer, social integration och identitet. Yrkesetiska och professionella förhållningsätt diskuteras och problematiseras.
Handledning i psykosocialt arbete för kriminalvårdspersonal 7,5hp avancerad nivå
Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning i psykosocialt arbete inom kriminalvården. Efter en introducerande översikt som behandlar historik, definitioner samt avgränsningar av handledning i psykosocialt arbete i relation till andra handledningsinriktningar och psykoterapi sker en fördjupning inom följande tema:
 

 • handledningens teorier och begrepp i allmänhet och handledning i psykosocialt arbete i synnerhet
 • likheter, skillnader och avgränsning till andra närliggande begrepp så som coaching, konsultation, teamhandledning, chefshandledning mm.
 • handledningsmetodik: hur man handleder, handledningens mål, handledarens och de handleddas roll, uppgift och ansvar inom kriminalvården
 • struktur, process och internhandledningens orientering
 • Integrering av teoretisk kunskap och praktiskt handlande i konkreta handledningssituationer inom kriminalvården
 • organisationens och ledarskapets betydelse för internhandledning inom kriminalvården
 • makt, intersektionalitet och dess betydelse för psykosocialt arbete och handledning inom kriminalvården
 • reflektioner över den egna handledningsstilen/modellen
 • vetenskaplig teori och metod att skriva paper
 • etiska frågor

Socialt arbete inom cancervården, 15 hp

Kursens innehåll är framtaget för yrkesverksamma kuratorer inom cancervården. Fyra områden behandlas under kursen:

 • sociala, psykologiska samt etiska perspektiv
 • teorier, begrepp och metoder inom socialt arbete och psykologi
 • hälso- och sjukvårdsjuridik
 • onkologi och palliativ vård

 

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2018-10-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?